پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:04

فلزیاب امواج گنج

نوشته شده توسط

فلزیاب امواج گنج یا فلزیاب امواج طلا یا فلزیاب فرکانس طلا را چگونه میتواند تشخیص دهد کلاً امواج گنج یا امواج طلا چیست که برای کاوش طلا یا گنج میتواند از ان برای تشخیص گنج یا طلا بهره برد

گنج طلا به مرور زمان دارای افزایش انرژی درونی از اطراف خود شده و در اطراف گنج یا طلا قدیمی بار الکتریکی انباشته شده و میدان الکتریکی از جابجایی ذرات پدید امده که در این انتقال میدان مغناطیس از ترکیب جابجایی شکل میگیرد و طلا نیز ذرات خود را منتقل نموده و در این میان میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیس حول محور گنج طلا نوسان درجابجایی ذرات را داشته و پیوستگی در این جریان جابجایی ذرات طلا میدان الکتریکی و میدان مغناطیس دچار حرکت در خط محور انرژی طلا میگردد و دارای بازتاب در میدان فرکانس پدید امده شده وانرژی سیگنال علائم پدید امده را به اطراف خود نیز منتقل مینماید در اینجا میدان فرکانس گنج طلا شکل گرفته که امواج دران محدوده گنج طلا ایجاد شده و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با ایجاد فرکانس درارسال یا دریافت میتواند دامنه پدید امده از امواج میدان فرکانس گنج را تشخیص داده و در زمان بازتاب تفکیک نماید  

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:04

فلزیاب خمره طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب خمره طلا یا فلزیاب گنج خمره طلا یا کوزه طلا در دید فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتریا ولتاژ القایی با توان بسیار پایین قابل رویت است مگر انکه ان هدف اصلی یا طلا در خمره یا کوزه در عمق کم قرار گرفته باشد

 سیلیکات دارای منابع تشگیل شده مانند اهن و منیزیم و کوارتز میباشد و وضعیت مواد که سیلیکات تشگیل میدهند دارای شرایط بارالکتریکی منفی میباشد و یون مثبت که درالومینیوم و منیزیم واهن در خاک رس وجود دارد بطور طبیعی دارای بار خنثی میباشد و پیوند یونی این عوامل مواد که بصورت مثبت شکل میگیرد موجب خنثی شدن بار الکتریکی در این مواد تشگیل دهند کوزه یا خمره میگردد البته رنگ روشن و تیره مواد تشگیل دهنده خمره یا کوزه به نوع مواد ان نیز بستگی دارد

دراین وضعیت الومینیوم خود رادیو اکتیو نمی باشد و غیر مغناطیس است و بار پدید امده در خمره خنثی میباشد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی علائم و سیگنال مربوط به طلا یا گنج را در اثردریافت انرژی از فرکانس طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک مینماید به شرط انکه ان فلزیاب فرکانسی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد زیرا فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات توان تشخیص جریان الکتریکی از میدان فرکانس حاصل از میدان الکتریکی میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:04

فلزیاب گنج خمره طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب گنج خمره طلا را در صورتی میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید که توان عبور از عایق مانند خمره را برای تشخیص و تفکیک طلا را داشته باشد

فلزیاب گنج خمره طلا را به نسبت شرایط نوع مواد ترکیبی خمره یا کوزه میتواند تشخیص دهد و تشخیص گنج خمره طلا برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتربا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی متفاوت میباشد

در خمره یا کوزه از خاک رس بهره برده شده است که مواد اصلی ترکیب دهنده ان سیلیکات و الومینیوم میباشد که الومینیوم غیر مغناطیس است و وجود الومینیم وسیلیکات در کنار یکدیگر بطور طبیعی دارای بار خنثی میباشد و دارای علائم و تغییر بار الکتریکی برای میدان مغناطیس میگردد و در اثر پیوند یون ها اندازه بار الکتریکی ان متفاوت است و این شرایط موجب میگردد که خمره یا کوزه در دید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر قرار نگیرد یا قابل گنج خمره طلا تشخیص توسط فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مگنتومتر یا مگنت نباشد بخصوص در عمق زیاد قرار داشته باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

کار فلزیاب تصویری با تفکیک

نوشته شده توسط

کار فلزیاب تصویری با تفکیک توان این را دارد که هر مرحله که از یک محدوده تصویرگیری بصورت تکراری انجام می شود تصویر لکه رنگ متفاوت را بدهد و از این طریق میتوان هر نوع تغییرات در زمین و هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات را تشخیص داده و از یکدیگر تفکیک نموده زیرا در هر مرحله تصویرگیری تکراری از یک نقطه یا محدوده تغییر میدان الکتریکی و تغییر انرژی دیگر مواد معدنی و منابع را نسبت به انرژی درونی طلا با دیگر فلزات را مشخص نمود و این موضوع جلوی خطا با کار فلزیاب تصویری با تفکیک را کاهش می دهد و امکان تشخیص هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع افزایش می دهد

فلزیاب های دیگر که فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنت یا تسلا یا مگنتومترمیباشد در هر محله که تصویرگیری مینماید تصاویریکسان را میتواند ارائه دهد زیرا این نوع فلزیاب ها که تبدیل به فلزیاب تصویری میگردد دارای عملیات تشخیص فلزات بنابراصول رادار نمی باشد و به همین خاطر نمی توان با این نوع فلزیاب های تصویری تفاوت سنگ ها یا کانیها و مواد معدنی و منابع صحنه کار را تشخیص داده زیرا این نوع فلزیاب ها فقط با تغییر میدان مغناطیس از خود واکنش نشان می دهند که هر عامل در زیر زمین میتواند دارای میدان مغناطیس برای تحریک نمودن این نوع فلزیاب ها برای ایجاد واکنش به جای هدف اصلی یا طلا باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

فلزیاب تصویری با تفکیک

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری با تفکیک یک فلزیاب تصویری با سخت افزار اسپکتروم انالیز طبق رادار زمینی دستی با تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب تصویری با تفکیک باید دارای مدار سخت افزار با تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد

فلزیاب تصویری با این نوع تنظیمات میتواند طیف امواج یا دامنه امواج مربوط به جریان انرژی فرکانس هدف اصلی یا طلا را مورد ارزیابی یا تفکیک قرار دهد در اینجا منظوراز اسپکتروم انالیز در تشخیص مدار فلزیاب برای تفکیک طیف امواج وفرکانس بازتاب شده میباشد که به این نوع مدار فرکانسی اسپکتروم انالیزمیگویند و ارتباطی با دستگاه اسپکتروم انالیزمعمولی ندارد

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

تصویری کردن فلزیاب

نوشته شده توسط

  تصویری کردن فلزیاب نشانه این نیست که ان فلزیاب تصویری یک فلزیاب تصویری واقعی باشد و توان تشخیص و تفکیک فلزات یا طلا بنابر قانون راداردر ان فلزیاب ایجاد گردد

ان فلزیاب که بخواهد یک فلزیاب تصویری با کاربرد حقیقی در زمینه فلزیاب تصویری باشد باید از دسته فلزیاب تفکیک دار از نوع فلزیاب فرکانسی با عدد VDI باشد تا توان تفکیک فلزات یا طلا را طبق قانون فلزیاب تصویری را دارا باشد  

متاسفانه هر نوع فلزیاب که فلزیاب مغناطیسی یا مگنت یا تسلا یا یون یاب یا مگنتومتراست را یک مدار تبدیل تصویری بر روی ان وصل مینماید وبعنوان فلزیاب تصویری ارائه مینماید که این نوع فلزیاب ها در اصل نمی توانند عملیات فلزیاب تصویری واقعی را ارائه نمایند و در مجموع توان تفکیک فلزات را نداشته و توان کاوش اهداف یا طلا در عمق زیاد را نیز دارا نمی باشد

یک فلزیاب تصویری واقعی برای تشخیص فلز اصلی یا طلا از دیگر منابع یا لایه های خاک توان اشکار نمودن همه تغییرات زیر زمین و اطراف خود را داشته باشد میتواند هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات را مشخص نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

مدار فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

مدار فلزیاب تصویری که تصویر لکه رنگ را بر روی صفحه نمایشگراشکار نماید قابل نصب بر روی هر نوع فلزیاب میتواند باشد ولی مدارپردازشگر تعادلی فلزیاب تصویری که مربوط به فلزیاب تصویری واقعی میباشد در اختیار هر سازنده فلزیاب تصویری نمی باشد زیرا این مدار پردازشگر برای فلزیاب تصویری طبق اصول رادار میباشد چون ذات فلزیاب تصویری نشات گرفته از ساختار رادار تصویری میباشد

 فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتراز اصول رادار زمینی دستی در مدار خود بهره نمی برد پس این دسته فلزیاب نمی تواند فلزیاب تصویری با عملکرد واقعی فلزیاب تصویری اصل باشد

بکار گیری مدار فلزیاب تصویری در این دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتربرای انکه ان فلزیاب در دسته فلزیاب تصویری قرار بگیرد کاربرد اصلی فلزیاب تصویری را نخواهد داشت 

از انجا که سخت افزار پایه ای مدار فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادار برای تشخیص جریان انرژی بازتاب شده از میدان الکتریکی و الکترواستاتیک طلا یا گنج میباشد با نصب مدار فلزیاب تصویری تبدیل به یک فلزیاب تصویری با کاربرد واقعی فلزیاب تصویری میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

عمق فلزیاب با تفکیک

نوشته شده توسط

عمق فلزیاب با تفکیک مربوط به فلزیاب فرکانسی با تفکیک یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار زمینی دستی در دسته تفکیک با عدد VDI بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات ابعاد هدف IND SZIE میباشد و با دارا بودن این شرایط قدرت عمق فلزیاب فرکانسی با تفکیک در عمق زیاد خواهد بود

فلزیاب فرکانسی با توان تشخیص و تفکیک طبق جدول VDI SCALE با اعداد VDI  برای هر نوع فلز یک عدد VDI تفکیک خاص همان فلزرا دارد و بطور طبیعی دارای توان تشخیص میدان الکتریکی و میدان فرکانسی هرنوع فلز یا طلا را داشته و همین شرایط تشخیص و تفکیک در فلزیاب فرکانسی قدرت عمق یابی بخصوص برای طلا را افزایش میدهد

 فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده توان جذب و نفوذ تا عمق زیاد را داشته زیرا فرکانس قابلیت انتقال وحرکت از عمق زیاد را دارا است و سرعت بالای فرکانس به همراه  انرژی خاص طلا توان عمق فلزیاب فرکانسی را افزایش داده  زیرا فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند این انرژی متعلق به فرکانس طلا یا گنج را جذب نموده و تفکیک نماید و برای این است که فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده  توان تفکیک طلا در عمق زیاد را دارا میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

مگنتومتر گنج یاب

نوشته شده توسط

مگنتومتر یا مگنتومتر گنج یاب را نمی توان تشخیص داد با چه اصولی مگنتومتر گنج یاب معرفی نمود یا به بازار ارائه مینمایند و دستگاه مگنتومترنمی تواند گنج یاب باشد  زیرا مگنتومتر یک سیستم مغناطیس سنج است و گنج دارای مغناطیس یا میدان مغناطیس نمی تواند باشد و اگر هم به دلیل عایق ها دارای میدان مغناطیس در اطراف گنج باشد که خود این میدان مغناطیس در حد تشخیص با یک دستگاه مگنتومتر یا مگنت نمی باشد زیرا این میدان مغناطیس تحت تاثیر میدان الکتریکی گنج میباشد که به همراه انرژی طلا میدان فرکانس را شکل داده وسطح طلا یا گنج دارای بار انباشته الکتریکی از طلا است و این میدان الکتریکی پوشش الکترواستاتیک را دارا است و جریان درونی خود طلا قدرت جذب انرژی را داشته و توان یا انرژی میدان مغناطیس اطراف خود را جذب نموده و این حالت برای یک مگنتومتر حالت رانشی برای تشخیص خواهد داشت یا از دید مگنتومترخارج میباشد و مگنتومتر نمی تواند گنج یاب باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

فلزیاب تصویری سنسورمگنتومتر

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری سنسورمگنتومتریا سنسورمگنتومترکه برای فلزیاب تصویری بکاربرده میشود قدرت عملکرد فلزیاب تصویری را برای کاوش طلا و نقره و مس و روی و برنز را دارا نمی باشد و سنسور مگنتومتر که برای فلزیاب تصویری بکار برده میشود نمی تواند سیگنال علائم طلا یا دیگر فلزات غیراهنی تشخیص داده و تفکیک نماید

زیرا فلز طلا پارا مغناطیس یا غیر مغناطیس میباشد در نتیجه دستگاه مگنت یا مگنتومتر توان تشخیص طلا و رساناهای قوی را ندارد زیرا این دسته دارای میدان مغناطیس نمی باشد که بتواند یک دستگاه مگنتومترانرا تشخیص دهد حتی یک گنج یا طلای قدیمی دارای میدان الکتریکی قوی میباشد که توسط فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادارمیتواند تشخیص داده و تفکیک نماید چون یک طلا یا گنج دارای میدان الکتریکی با توان بالا نسبت به مغناطیس را داشته که نوسان برای موج را ایجاد مینماید و حرکت ان بصورت امواج الکترو مغناطیس برای شکل دادن به فرکانس با انرژی و جریان خاص طلا یا گنج میباشد

 مگنتومتراین توان را برای تشخیص علائم گنج یا طلا را ندارد حال میخواهد مگنتومترتصویری باشد یا مگنتومتر با شرایط دیگری باشد در هر صورت مگنتومتر مغناطیس سنج است و فلزیاب یا طلایاب یا رادار زمینی دستی نمی باشد  

صفحه1 از121