فلزیاب
پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:08

شکل عملکرد فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

شکل عملکرد فلزیاب تصویری از ذات و بنیاد بصورت لکه رنگ برای تشخیص نوع تغییرات در اطراف خود بهره میبرد فلزیاب تصویری فقط میتواند در عملیات نقطه زنی مشخصات انچه در لایه های زمین متفاوت است اشکار نماید و برای این است که رنگ پس زمینه رنگ مربوط به مواد معدنی و منابع اکثریت و لایه های زمین میباشد و بقیه لکه رنگ ها متعلق به تغییرات دیگر به غیر از نوع اکثریت مواد معدنی و مابع صحنه کار میباشد

اینکه بعضی اشخاص ابراز مینمایند فلزیاب تصویری وجود دارد که تصویر بصورت واقعی و زنده و مانند شکل هدف را سیستم فلزیاب تصویری مشخص مینماید یا تصویر زنده مانند تصویر تلویزیون را اشکار مینماید در فلزیاب تصویری چنین موضوعی وجود نداشته و قابل اجراء با فلزیاب های تصویری فعلی دنیا نمی باشد اما در بعضی سیستمهای حرارتی امکان پذیر است ولی فقط تا عمق 40 سانتیمتری در زیر زمین نفوذ مینماید و تصویر زنده را بصورت هاله حرارتی نشان میدهد ان هم برای اهدافی که حرارت شدید از خود ایجاد نمایند و اهداف یا فلزات یا طلا چنین علائم پرتراکم با حرارت بالا را در خود دارا نمی باشد تا بتوان تصویر زنده مانند تلویزیون را نشان دهد.

در صورتیکه چنان سیستمهایی فلزیاب تصویری طراحی شده بود که بتواند تصویر واقعی را مانند تصویر تلویزیون نشان دهد در رادارهای هوائی نظامی و هواشناسی قابلیت استفاده داشت و به جای اینکه هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوا را بصورت لکه رنگ یا عدد مشخص نماید بصورت تصویر زنده و عین تصویر هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوائی مانند طوفان را نشان می داد با آنکه تصاویر ایندسته از رادارهای هوائی و هواشناسی و نظامی نیزمانند فلزیاب تصویری به صورت لکه تصویریا رنگ یا اعداد و تصاویر قراردادی میباشد.

پس سیستم فلزیاب تصویری به صورت عام طراحی و در اختیار کاربران قرار گرفته نشده است که بتواند تا عمق زیاد تصویر واقعی هدف مانند تصویر تلویزیون به اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب  نشان دهد یا اعداد و لکه رنگ یا رنگ را به شکل واقعی و زنده خود هدف مانند تصاویر در تلویزیون نشان دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:08

روش کارفلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری روش کار بنابر اصول تشخیص علائم را به شکل پیکسل لکه رنگ یا پیکسل تصویری دارا میباشد تشخیص فلزیاب تصویری به مدار فلزیاب تصویری بستگی دارد فلزیاب تصویری از روی اصول ثبت تغییرات در بازتاب هر نوع علائم عمل نموده و بالاترین تراکم علائم را به شکل لکه رنگ اشکار مینماید و منابع اکثریت مانند خاک یا مواد معدنی یا منابع را به شکل رنگ پس زمینه اشکار مینماید و اطلاعات هدف اصلی یا طلا یا دیگر منابع را بصورت لکه رنگ و در نوع برنامه تفکیک رنگ COL PRO یا عدد VDI اشکار مینماید در یک صحنه کار امکان دارد انواع مواد معدنی یا منابع یا ذرات و دیگر اهداف وجود داشته باشد که فلزیاب تصویری همه این منابع را میتواند بصورت لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید و اهداف با تراکم بالا میتواند بصورت لکه رنگ منظم شکل بگیرد

تشخیص عملکرد روش کار فلزیاب تصویری با نام P.P.I یا P.I.P معرفی میگردد که فلزیاب تصویری اهداف یا طلا بصورت پیکسل لکه رنگ اشکار نموده

روش کار سیستمهای فلزیاب تصویری از نوع P.I.P/P.P.I به هر شکل که طراحی شده است در اصل کاربصورت لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویرقراردادی یا عدد حرارتی یا رنگ در دوربین حرارتی راداری میباشد.  

بعد از تصویرگیری ترکیب تشخیص و تعیین نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا با عمل فیلتربر روی تغییرات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری مجزا میگردد که این موضوع تشخیص نوع لکه رنگ نیاز به تخصص و مهارت در تشخیص داشته و اگر دارنده فلزیاب تصویری میباشید باید روش کار فلزیاب تصویری در تشخیص نوع هدف اصلی یا طلا یا دیگر منابع را با تمرین بدست اورده و با نحوه روش کار عملکرد فلزیاب تصویری اشنائی و مهارت کامل دست یابید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:09

فلزیاب خطوط مغناطیس

نوشته شده توسط

در زمانیکه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در شرایط خطوط مغناطیس متفاوت حاصل از وضعیت مواد معدنی و منابع و ذرات قرار بگیرد شرایط تشخیص برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب دوربین یا ردیاب یا شاقولی یا نقطه زن یا شعاع زنی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب کویلی دچار سختی میگردد

خطوط مغناطیس در حوزه مغناطیس یا میدان مغناطیس شکل میگیرد که میتواند این خطوط با جریان حرکت یون و الکترون ازاد در دو جهت مخالف پدید اید و خطوط فرکانس و حوزه فرکانس اهداف نیز درمیان این خطوط مغناطیس در جریان یا حرکت باشد که الکترون ازاد شده یک هدف غیراهنی بخصوص طلا به سمت راست هدف نسبت به نیم کره شمالی دارای جهت میگردد و برای یک هدف قدیمی این خطوط الکترونی که با حوزه فرکانسی میتواند همراه گردد باعث خطا در نقطه زنی یک فلزیاب از هر نوع یا ساخت هر کجا دنیا باشد به سمت راست هدف قدیمی یا گنج به نسبت وجود در نیم کره شمالی میباشد

فقط فلزیابی که میتواند خواص مغناطیسی را بنابر تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE عمل نماید در چنین شرایطی وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص دهد و این هم یک اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب که حرفه ای باشد را نیاز دارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:01

فلزیاب میادین مغناطیس و فرکانس

نوشته شده توسط

فلزیاب بر روی میدان مغناطیسی و میدان فرکانسی یا خطوط مغناطیس یا خطوط فرکانسی در اطراف خود واکنش از خود نشان میدهد میدان مغناطیسی میتواند از منابع متفاوت در صحنه کارایجاد شود که هر کدام این میادین مغناطیس میتواند خطوط مغناطیسی را ایجاد نماید که با دیگر میادین مغناطیسی یا میدان مغناطیسی جریان تبادل یا دفع را ایجاد نماید یا با هم ترکیب شده یا موازی گردیده یا همدیگر را تحت تاثیر موافق یا مخالف قرار دهد در این میان وجود جریان مغناطیس که بر یکدیگر نیرو وارد نموده یا همدیگر را نفی مینماید بر روی یک هدف یا منبع متفاوت که در ان صحنه کاروجود دارد نیز نیرو وارد نموده و تبادل جریان و انرژی را شکل داده واز انجا که یک هدف اصلی یا طلا یا متفاوت با وضعیت دیگر میادین مغناطیس عمومی صحنه کاروجود دارد این میادین مغناطیس یا میدان مغناطیس دیگر موادمعدنی یا منابع میتواند بر روی یک هدف اصلی یا طلا یا پارا مغناطیس که در حوزه این میدان های  مغناطیس قرار گرفته است یک نیروی خاص یا جریان و انرژی و فرکانس و امواج جدید از هدف اصلی یا طلا یا هدف متفاوت پدید اورد که این وضعیت میتواند جریان تبادل یا ترکیب یا دفع یک میدان فرکانسی و خطوط فرکانسی متعلق به ان هدف اصلی یا طلا را اشکار نماید که این میدان فرکانس با خطوط فرکانسی مربوط به ان هدف اصلی یا طلا در محدوده هدف اصلی یا طلا شکل گرفته که این وضعیت یک حالت اینرسی نیز به همراه خواهد داشت که ارتباطی با خود هدف اصلی یا طلا یا فلزات پارا مغناطیس نداشته و این نیروی اینرسی شتاب بالای نداشته ولی جریان فرکانسی ان با تشعشع و نیروی حاصله به سمت موافق دیگر میدان مغناطیسی هم جهت حرکت نموده و اگر فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک خواص مغناطیسی باشد میتواند به یک هدف اصلی یا طلا یا پارا مغناطیس یا هدف متفاوت در ان محدوده صحنه کار واکنش با توان بالاتری را نشان داده ولی این تغییر جهت یا حرکت جریان فرکانس و انرژی و نیرو به سمت میدان مغناطیس هم جهت در مختصات یابی برای تشخیص مرکز هدف دقت بالای را نیاز دارد و این عمل بیشتر از یک فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE بر می اید که بتواند این وضعیت اینرسی و فرکانس را در جهت تشخیص فلزیاب قرار دهد این شریان جریان حرکتی خطوط فرکانسی برای اهداف قدیمی بیشتر از اهداف جدید اتفاق می افتد و توضیحات در رابطه با مختصات یابی و فلزیاب که دارای توان بالای مختصات یابی است مطرح میگردد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:02

فلزیاب کوزه

نوشته شده توسط

فلزیاب کوزه را میتواند پیدا نماید از نظر ساختار میدان مغناطیسی یا میدان فرکانسی کوزه دارای شرایط جریان و انرژی و نیرو و امواج و علائم سیلیکات و الومینیم میتواند باشد همین ترکیب مواد سیلیکات و الومینیم در ساختار خاک رس که کوزه از ان ساخته می شود میتواند در اثر مرور زمان در زیر زمین شرایط متفاوت میدان مغناطیسی و فرکانسی را پدید بیاورد

اگرنوع جنس کوزه با مواد معدنی و منابع صحنه کار به یکدیگر نزدیک باشد میدان پدید امده از جریان یا نیرو وارده بریکدیگر میتواند میدان مغناطیس یا میدان فرکانس هم جهت را پدید اورده واین جریان وانرژی و نیرو با یکدیگر میتواند ترکیب شده یا بر روی یکدیگر اثر متقابل گذاشته و ازدید فلزیاب خارج گردد

اگر در درون کوزه مواد دیگری مانند طلا یا دیگر مواد و فلزات قرار داه شود میدان فرکانس و میدان مغناطیس منابع داخل کوزه و مواد تشکیل دهنده بدنه کوزه یا خمره بر روی یکدیگر اثر متفاوت داشته و این اثر متفاوت موجب میگردد که جریان و انرژی و نیرو مواد داخل کوزه هم جهت نمی باشد و نیروی مخالف بر یکدیگر وارد نموده و همین موضوع باعث میگردد که علائم منابع داخل کوزه یا طلا با نوع مواد کوزه یا بدنه کوزه با یکدیگر ترکیب نشده و یک جریان مغناطیسی و فرکانسی با بار استاتیکی ناپایدار را پدید اورده و همین موضوع میتواند باعث گردد که فلزیاب ها درهرنوع و ساخته هر کجا دنیا که میباشد برای پیدا نمودن این نوع هدف اصلی یا طلا در گوزه با تشخیص نامتعادل در مرکز هدف یا گنج روبرو شود این موضوع از انجا شکل میگیرد که کوزه بعنوان یک عایق مابین مواد درون خود با خارج خود قرارگرفته و فشار جریان مواد داخل به بدنه کوزه و محدوده خارج ان موجب میگردد که علائم خلاف جهت مربوط به مواد داخل کوزه یا طلا شکل گرفته و شدت جریان علائم با سرعت به اطراف کوزه منتقل میگردد و این شدت جریان تراکم بالاتری را دارا میگردد و فلزیاب را در تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج دچار خطا در نقطه زنی مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:02

فلزیاب گنج پیدا نمی شود

نوشته شده توسط

اینکه با فلزیاب گنج پیدا نمی شود میتواند از موارد دفن نمودن ان گنج یا دفن نمودن دفینه یا دفن نمودن خزانه میباشد البته این موضوع در رابطه با هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب شعاع زن یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب نقطه زن یا ردیاب صدق مینماید که در زمان قدیم به علوم ریاضی و فیزیک و شیمی بسیار اشراف داشته اند و برای اینکه انحراف در تشخیص محل گنج را پدید بیاورند از روش های گوناگون بهره میبردند زیرا در گذشته دور نیز روشهای کاوش گنج به سبک خود وجود داشته است که از سیستمهای استاتیک در علوم فیزیک برای کاوش هدف طلا یا گنج بهره برداری میگردید

اهداف قدیمی یا گنج را بصورتی قرار داده که بین اهداف منابعی را مانند شیشه یا دیگر مواد عایق را بکار میبردند که موجب میگردد میدان مغناطیس با جهت مخالف شکل گرفته و بر یکدیگر نیرو وارد نموده و همین نیروی وارده در جهت مخالف میتواند فلزیاب را در مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا گنج یا طلا غیر متمرکز نموده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:03

تصویر فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

تصویر فلزیاب تصویری در نوع عمومی ان با برنامه لکه رنگی سه رنگ قابلیت نصب بر روی هر نوع فلزیاب تصویری را دارد که مانند برنامه ویندوز که بر روی هر نوع کامپیوتر نصب میگردد و در اینجا توان نوع فلزیاب تصویری از نظر نقشه مدار فلزیاب تصویری مهم میباشد

تصویر فلزیاب تصویری در هر حالت بصورت لکه رنگ ها متفاوت با رنگ های مختلف اشکار گردد که این اشکار گردیدن به نوع مواد معدنی و منابع و وضعیت صحنه کار بستگی دارد

در عملیات تصویری برای تشخیص نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی باید اشنائی کامل داشته تا بتواند لکه رنگ مربوط به هدف اصلی را تشخیص داده و انواع لکه رنگ یک شکل با یک رنگ میتواند در فلزیاب تصویری اشکار گردد که کاربر فلزیاب یا اپراتور طلایاب باید با فیلتر نمودن یا تغییرات در برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی را از دیگر لکه رنگ ها جدا نموده و تشخیص داده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:03

فلزیاب تصویری تصویر تکراری

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری تصویر تکراری را زمانی اشکار مینماید که تنظیمات فلزیاب یا تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب به درستی تعیین نشده باشد فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری تصاویر یک شکل تکرار را ارائه مینماید

فلزیاب تصویری در هر نوبت که از روی هدف اصلی یا هدف نمونه تصویر برداری مینمائید باید لکه رنگ متفاوت را بدهد البته بعضی مواقع تصاویر یا لکه رنگ نزدیک به هم را ارائه مینماید که این بخاطر این میباشد که در ان محدوده بعضی اطلاعات مربوط به زمین و نوع هدف نمونه یا هدف اصلی یکی میباشد

در بعضی مناطق لکه رنگ تکراری که در منطقه دیگربدست امده و در منطقه جدید نیز همان تصویر اشکار میگردد میتواند دو عامل داشته باشد یا نوع هدف اصلی و اندازه ان و نوع خاک یکسان است یا نوع تنظیمات با ان محدوده همخوان نمی باشد و موجب میگردد که فلزیاب تصویری دچار انحراف در تشخیص گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:03

تفاوت فلزیاب

نوشته شده توسط

تفاوت فلزیاب در نوع طراحی مدار ان فلزیاب میباشد و بیشتر فروشندگان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب انتنی خود را متفاوت با دیگر فلزیاب ها دانسته و به خریدار میگویند فلزیاب انها تفاوت داشته ولی تفاوت فلزیاب باید اشکار باشد و این اشکار بودن در نوع تنظیمات ان فلزیاب میباشد فلزیاب باید دارای تنظیماتی باشد که تغییرات زمین را بتواند اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب تعیین نموده تا فلزیاب بتواند نوع هدف اصلی را در زمین های متفاوت با تعادل کامل تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب که دارای تنظیمات متفاوت در زمینه تفکیک DISCRIMINATION باشد وضعیت قطبی یک هدف اصلی را که در اثر منابع و مواد معدنی زمین دی الکتریک مثبت با الکترون بار منفی به همراه هم  وضعیت بازتاب را ایجاد نموده و در اینجا حضورمیدان ایجاد شده خارجی بر روی هدف  اصلی یا طلا قدیمی یا گنج اعمال نیرو نموده و بارهای مثبت و منفی در جهات مخالف حرکت نموده و همین حرکت موجب میگردد که فلزیاب نتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج و دفینه را دقیقاً مشخص نماید فلزیاب متفاوت با تنظیمات ذکر گردیده میتواند تفاوت خواص مغناطیسی ان هدف اصلی یا طلا را  تشخیص داده و تفکیک نماید

تفاوت فلزیاب در تشخیص چنین وضعیت هدف اصلی یا طلا قدیمی از روی تنظیمات فلزیاب است که تفاوت توان فلزیاب را برای تفکیک هدف اصلی در نقطه مرکزی را مشخص می نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:04

فلزیاب تفاوت گنج

نوشته شده توسط

فلزیاب تفاوت گنج با فلز نو یا فلز قدیمی یا طلا جدید را میتواند تشخیص دهد یا برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب شعاع زن یا نقطه زنی اینکه فلز قدیمی یا گنج یا فلز نو یا فلز جدید فرقی ندارد و برای فلزیاب پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

برای فلزیاب از نظرساختار طلا ترکیب طلا قدیم و طلا جدید تفاوتی نمی کند ولی وجود طلا قدیمی یا گنج یا خزانه یا زیر خاکی یا دفینه در محل اصلی خود که سالیان دراز در ان وجود داشته است شرایط متفاوتی پدید می اید که به نوع فلزیاب که فلز قدیم را بگیرد یا فلز جدید را بگیرد ربطی ندارد بلکه به نوع تنظیمات موجود در ان فلزیاب است که این تغییر را میتواند اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب متناسب با سطح علائم هدف قدیمی یا گنج یا دفینه تعیین نماید

یک هدف قدیمی شرایط انفعالی از نظر علائم منعکس شده را دارد و حالت متمرکز در علائم را نداشته و همین امر موجب انحراف در تشخیص فلزیاب در مشخص نمودن نقطه مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میگردد و خطا در فلزیاب را برای نقطه زنی افزایش می دهد و این عدم تمرکزتشخیص عرضی علائم را با تشخیص خطی دیگر منابع و جریان وانرژی ونیرو  شرایط جدیدی را شکل داده که نابرابری در ضریب تشخیص فلزیاب برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا گنج را پدید اورده و جهت مثبت بودن علائم و منفی بودن علائم نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند تفاوت جهت تشخیص مرکز هدف با فلزیاب را با خطا روبرو نماید

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:04

فلزیاب متقارن

نوشته شده توسط

فلزیاب متقارن با هدف اصلی یا طلا عمل نماید امکان کاوش هدف اصلی یا طلا افزایش میابد ولی علائم هدف اصلی یا طلا با علائم وضعیت صحنه کار یا دیگر منابع متقارن باشد توان متقارن بودن فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب شعاع زن یا فلزیاب نقطه زن یا مگنت یا تسلا یا یون یاب را با علائم هدف اصلی یا طلا ایجاد گردد و این عدم یکسان بودن علائم قابل تشخیص برای فلزیاب با علائم هدف اصلی یا طلا میتواند موجب محو FADE شدن علائم هدف اصلی یا طلا از دید فلزیاب گردد

پس تنظیمات فلزیاب باید بصورتی باشد که فلزیاب در ان محدوده بتواند علائم اصلی مربوط به هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید

در زمینه های ناسازگار یا الوده علائم هدف اصلی یا طلا میتواند شرایط متضادی را به نسبت سطح سیگنال قابل تشخیص برای فلزیاب ایجاد نماید و این تغییر سطح متقارن بودن تشخیص فلزیاب را در تفکیک با خطا روبرو نموده و فلزیاب اقدام به جهت گیری به سمت ان محدوده ای مینماید که با تنظیمات فلزیاب هم جهت باشد و این تفاوت جهت علائم هدف اصلی یا طلا با جهت علائم دیگر منابع و ذرات که در فلزیاب تعیین نگردیده است اختلاف در تشخیص فلزیاب را پدید می اورد ولی منابع و مواد معدنی باعث خطای متقارن در طول نوسان علائم مورد نظر فلزیاب با علائم هدف اصلی یا طلا و علائم ذرات یا منابع مزاحم میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:04

فلزیاب بکار گیری ساروج

نوشته شده توسط

فلزیاب با بکار گیری ساروج کلاً مشکل دارد و این فلزیاب ساخت هر کجا دنیا و از هر مدل که باشد فلزیاب تصویری یا مگنت یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا نقطه زن باشد میتواند با وجود ساروج مشگل داشته باشد ساروج را برای حفظ خزانه و دفینه و گنج بکار برده می شده است ولی در اصل میتواند علائم اینکونه اهداف یا طلا یا زیر خاکی را منحرف نماید یک موضوع ان این است که یک محدوده مشخص در ساروج دارای قسمت ضعیف تر یا نرم تر یا نازک تر نسبت به دیگر قسمت های ساروج میباشد و این نرمتر بودن ساروج در ان قسمت موجب میگردد که علائم هدف اصلی یا گنج یا دفینه یا خزانه از این نقاط خارج گردیده و جهت حرکت علائم هدف اصلی یا طلا از این نقطه با تراکم بالاتر به انجام رسیده و همین محدوده شرایط مرکز هدف اصلی یا طلا را ایجاد نموده که موجب انحراف فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج یاب دفینه میگردد و این علائم به دلیل حرکت خروجی پرتراکم از یک محدوده به شکل زاویه با اریب حرکت نموده و اگرصحنه کار دارای مواد معدنی و منابع الوده نیز باشد اختلال در تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را افزایش می دهد

در نظر دشته باشید که خود ساروج از موادی میباشد که میتواند علائم هدف اصلی یا گنج یا دفینه را بصورت پراکنده یا B با دو زاویه منحنی در دو نقطه در اطراف خود منتشر نماید

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

فلزیاب نوسان طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب نوسان طلا را میتواند به نسبت الیاژ طلا و وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار تشخیص داده و تفکیک نماید و این موضوع در رابطه با فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوری و فلزیاب لوپی نیز صدق مینماید واکنش فلزیاب مربوط به نوسان طلا برای فلزیابی قابلیت تشخیص دارد که بتواند خواص مغناطیسی طلا را تفکیک نماید

در اینجا واکنش متفاوت فلزیاب نسبت به نوع نوسان طلا از الیاژ طلا ایجاد میگردد و این موضوع واکنش متفاوت فلزیاب در رابطه با طلا بیشتر از دیگر منابع در زمین سازگار و ناسازگار پیش می اید زیرا نیروجاذبه طلا بیشتر از دیگر منابع اطراف خود میباشد و همین موضوع باعث میگردد که بازتاب انعکاس گردیده از طلا بخصوص طلا قدیمی یا گنج دارای کانال واکنشی با سطح پایین تر را در محدوده سازگار با منابع و مواد معدنی ایجاد نموده و برای مواد معدنی یا منابع صحنه کار ناسازگار یا متضاد علائم نوسانی طلا بالاتر از سطح عادی ایجاد میگردد و این سطح پایین تریا سطح بالاتر  با تنظیمات فلزیاب هماهنگ نباشد اختلال در تشخیص فلزیاب برای طلا بخصوص طلا قدیمی یا گنج پدید می اید و در اینجا است که تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند این بازتاب با سطح پایین تریا بالاتر از حالت عادی خود را برای تنظیمات تفکیک DISCRIMINTION تغییر داده و برای تفکیک فلزیاب قابل تشخیص نموده یا تبدیل به تشخیص برای تفکیک نماید و با این نوع عملیات میتواند نوسان مورد نظر فلزیاب با سیگنال یا نوسان هدف را برای پردازشگر تفکیک متناسب نمود و از سرکوب جریان بحرانی در تشخیص فلزیاب جلوگیری بعمل اید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

فلزیاب جاذبه طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب جاذبه طلا را برای تفکیک بهتر انجام می دهد ولی پیدا نمودن طلا از دیگر منابع مانند مس و نقره دشوار تر است زیرا رسانائی طلا از مس و نقره پایین تر است و وضعیت جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج طلا با فشار بیشتر و سرعت پایین تر به اطراف منتقل گردیده و انتقال فشاربالا طلا در مرور زمان اطراف خود را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد با انکه منابعی مانند نقره و مس سرعت بالاتری در انتقال جریانات علامتی خود نسبت به طلا دارا میباشد و اگر زمین صحنه کار دارای مواد با رسانائی بالا باشد و هدف نیز طلا باشد پیدا نمودن طلا با شرایط متفاوت روبرو میگردد

بالا بودن توان جاذبه طلا نسبت به نوسانات یا علائم فلزیاب یا علائم مربوط به خود موجب میگردد که فلزیاب از نوع فرکانس القائی یا جذبی بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و دیگر فلزیاب ها که از این نو و تنظیمات تفکیک نمی باشند نتوانند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده یا تشخیص دهند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

فلزیاب نوسان رسانا

نوشته شده توسط

 

فلزیاب نوسان رسانا متعلق به فلزات رسانا را میتواند با عدد VDI تفکیک نماید اینکه فلزات رسانا که از نوع طلا و نقره و مس و الومینیم باشد یا در کنار هم قرار بگیرد یا مواد معدنی و منابع صحنه کار از این منابع رسانا باشد و هدف نیز از ترکیب این مواد باشد یا یکی از این نوع رسانا ها باشد علائم ترکیبی نزدیک به یکدیگر را ایجاد نموده وادغام ترکیبی این منابع به همراه یک هدف هم طبقه وضعیت ابررسانا را برای فلزیاب ایجاد نموده و ان دسته از این منابع که دارای نیروی جاذبه بیشتر باشد میتواند نوسان ترکیبی را پدید اورده که این نوسان ترکیبی در یک سطح مسطح بازتاب میگردد و این مسطح گردیدن بازتاب نوسان پدید امده از هدف موجب میگردد که ان استاندارد تنظیم که برای تفکیک در فلزیاب برای هدف مورد نظرایجاد گردیده است نتوانداین علائم ترکیب شده را از یکدیگر جدا نماید تا عمل تفکیک برای نقطه زنی در فلزیاب بدون خطا ایجاد گردد و در اینجا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید تنظیمات را متناسب با همین وضعیت تعیین نماید تا فلزیاب تفکیک را به درستی انجام دهد

 

نوسان پدید امده از یک هدف که خود نیز دارای رسانائی بالای الکتریکی میباشد در این وضعیت با با نوسان مورد نظر فلزیاب در تفکیک هماهنگ باشد تا تفکیک بطور دقیق به انجام برسد

 

 

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

فلزیاب فلزات رسانا

نوشته شده توسط

دید فلزیاب برای فلزات رسانا مانند نقره و مس و طلا و الومینیم دارای شرایط خاص وضعیت این نوع فلزات در جهت رسانائی انها میباشد ولی رسانائی این نوع فلزات چکونه بر عملکرد فلزیاب اثر میگذارد و واکنش فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویر یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن در این موقعیت به چه صورت است و اگر یک کدام یا چند نوع از این منابع بصورت وضعیت اکثریت مواد معدنی و منابع در صحنه کار وجود داشته باشد و و به دنبال یک کدام از همین فلرات رسانا ذکر گردیده در بین این دسته مواد معدنی یا منابع باشید یا هدف مورد نظر یکی از این فلزات رسانا مانند نقره و مس و طلا و الومینیم باشد برای فلزیاب تفاوت تشخیص در جهت تفکیک فلزیاب با وضعیت رسانائی بالای از بازتاب علائم هدف ایجاد میگردد که این رسانائی بالا میتواند سطح حرکت علائم را تغییر داده و به وضعیت سطح پایین تر از حالت عادی سطح حرکتی علائم همان هدف در وضعیت معمولی را ایجاد نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:06

فلزیاب نوسان

نوشته شده توسط

فلزیاب نوسان ترکیبی را میتواند دارا باشد که از نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا نقطه زن باشد که دارای تنظیمات بصورت میکروویو و ماکرویومستقیم و ماکرویوغیر مستقیم در نقشه مدار خود باشد که این فلزیاب نوسان ترکیبی را دارا باشد تنظیمات میکروویو در مدار فلزیاب تغییرات تنظیمات پایه اساسی BASIC که دید مستقیم فلزیاب را نسبت به هدف تعیین شده در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC قرار داده و تنظیمات ماکرویومستقیم که تاثیر واضح یا مستقیم بر روی تنظیمات تفکیک یا میکرویوداشته و خود عملاً تغییرات مستقیم در تنظیمات اساسی را میتواند تحت تاثیر قرار دهد که این تنظیمات میتواند تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE باشد که خود این تنظیمات در اصل زیر مجموعه تنظیمات پایه اساسی میباشد و میتواند بصورت ماکرویومستقیم عمل نماید و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این اجازه را به دید فلزیاب می دهد که ان علائم یا سیگنال که بصورت غیر مستقیم در دید فلزیاب قرار را برای تفکیک به حالت دید مستقیم تبد یل نموده یا بین دید مستقیم برای تفکیک و دید غیرمستقیم از ذرات و منابع که خود را بعنوان یک علامت هدف اصلی نشان می دهد تفاوت ایجاد نموده تا تفکیک فلزیاب با دقت به انجام برسد و این تنظیمات میکرویو و ماکرویو مستقیم با دقت نسبت به مواد معدنی یا مواد معدنی و الیاژ هدف اصلی تعیین گردد باعث میگردد نوسان‌های کوتاه مدت ونوسان بلند مدت که در شدت بازتاب علائم هدف اصلی برای تشخیص فلزیاب یا تفکیک فلزیاب اثر میگذارد جلوگیری نموده وتنظیم دقیق که از نوسانات ناپایدار که بصورت نوسان مدت بلند و نوسان مدت کوتاه جلوگیری مینماید میتواند عاملی گردد که از تنزل علائم منعکس شده و دریافت شده در مدار فلزیاب جلوگیری نموده تا انحراف در تفکیک از بین برود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:06

فلزیاب فیدینگ

نوشته شده توسط

فلزیاب فیدینگ را به نسبت تنظیمات میتواند رفع نموده یا تغییر دهد فیدینگ در فلزیاب مربوط به فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و میتواند عملیات مدولاسیون یا MODULATION را انجام داده و فدینگ در فلزیاب نسبت به موقعیت منطقه و صحنه کار و مواد معدنی و منابع بصورت فیدینگ بلند مدت و فیدینگ کوتاه مدت میتواند اشکارگردد که در اصل فیدینگ در فلزیاب میرائی و تضعیف علائم یا سیگنال یا جریان و انرژی و نیرو فرکانس در صحنه کار میباشد

فدینگ موجب میگردد که علائم ارسالی فلزیاب در اثر وجود مواد معدنی و منابع اکثریت که با علائم تعیین گردیده درتنظیمات فلزیاب همخوان نباشد یا حالت متضاد داشته باشد فدینگ بلند مدت را ایجاد نموده و علائم فلزیاب را با افت یا محو شدن در طول مسیر حرکت روبرو گردد و اگرمواد معدنی و منابع در ترکیب شکل خود دارای ساختارناسازگار باشد فدینگ کوتاه مدت را ایجاد نموده و میتواند تشخیص فلزیاب را در تفکیک کاهش داده یا ضعیف نماید این عمل فدینگ کوتاه مدت در یک زمین پدید می اید که منابع و مواد معدنی ان محدوده دارای اکثریت مخالف با منابع اقلیت که بصورت پراکنده در درون مواد معدنی و منابع اکثریت قرار گرفته باشد منابع محدود که اقلیت و ناسازگار با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار است علائم یا میدان و جریان مغناطیسی یا تشعشع یا فرکانس متفاوت را ایجاد نموده که یک علائم غیرعادی یا مصنوعی را نسبت به منابع یا مواد معدنی عمومی ایجاد نموده که باعث میگردد فلزیاب دچار فدینگ کوتاه مدت گردد

فیدینگ بلند مدت یا فدینگ کوتاه مدت میتواند توان علائم مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را که در فلزیاب تعیین گردیده است با کاهش روبرو نماید و این فیدینگ بلند مدت یا کوتاه مدت میتواند در علائم ارسالی یا دریافتی ایجاد گردد

فیدینگ موجب انحراف فلزیاب در تفکیک فلزیاب های فوق پیشرفته میگردد و با تغییر در تنظیمات میتوان وضعیت فیدینگ یا تضعیف علائم را تغییر داده و توان فلزیاب را برای تفکیک افزایش می دهد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب تنزیل سیگنال

نوشته شده توسط

فلزیاب تنزل سیگنال یا تنزل علائم را در ارسال و دریافت خواهد داشت یا بازتاب علائم هدف اصلی یا طلا در جهت تشخیص و تفکیک فلزیاب میتواند دچار تنزل گردد کاهش توان علائم بازتاب شده یا تنزل سیگنال بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا در رابطه با فلزیاب نو یا فلز قدیمی یا طلا قدیمی میتواند ایجاد گردد

در رابطه با یک فلز نو یا طلا نو که برای جستجو به دنبال ان میباشد میتواند پرش علائم از نوسان کوتاه یا نوسان بلند دیگر منابع یا مواد معدنی و ذرات ایجاد گردد که این پرش علائم ذرات میتواند علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا را در فلزیاب دچار تنزل نماید ولی عملیات مگرردر یک منطقه برای تشخیص و تفکیک یک هدف نمونه در یک زمان میتواند در اثر انتشار متناوب علائم فلزیاب و بازتاب علائم هدف نمونه یا فلز نو یا طلا جدید موجب گردد که انباشتگی علائم در ان محدوده افزایش یافته و هدف نمونه یا طلا بازتاب درستی نداشته و سیگنال هدف نو یا طلا جدید با تنزل سیگنال روبرو گردد و از طرف دیگر پردازشگر فلزیاب به دلیل بالا بودن علائم یا تکرار علائم در ان محدوده نسبت به علائم یک هدف نمونه جدید یا طلا نودیگر واکنش نداشته زیرا علائم بازتاب شده در صحنه کار پراکنده شده و به مرور زمان با سرعت متفاوت در ان محدوده انتشار یافته است و میتواند فلزیاب را دچار اختلال در تشخیص هدف طلا نمونه یا طلا جدید نماید البته این موضوع در رابطه با اهداف قدیمی یا گنج نیز میتواند اتفاق بی افتد

در مورد اهداف قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج کاهش جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج این دسته اهداف میتواند از وجود فرکانس یا جریان و انرژی و نیرو و امواج دیگر منابع که به شکل سد و مانع برای انعکاس علائم هدف اصلی یا طلا اثر میگذارد میتواند تنزل علائم یا تنزل سیگنال هدف اصلی یا طلا را برای فلزیاب ایجاد نموده که این نوع موانع میتواند ذرات یا مواد معدنی یا منابع متضاد باشد که سرعت متفاوت در جهات گوناگون را منتشر نموده وعلائم هدف اصلی یا طلا را از دید مستقیم فلزیاب علائم هدف اصلی یا طلا خارج شده یا در دید غیر مستقیم فلزیاب قرار گرفته و این دید غیر مستقیم باعث تنزل سیگنال بازتاب شده گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب افت سیگنال

نوشته شده توسط

فلزیاب در سیگنال یا علائم خود میتواند دچار افت گردید و علائم هدف اصلی یا طلا نیز با افت بازتاب روبرو گردد و افت سیگنال یا افت علائم یا جریان یا انرژی یا نیرو یا فرکانس یا امواج یک هدف طلا قدیمی یا گنج در محدوده صحنه کار اصلی میتواند بالاتر از افت علائم یک هدف نمونه باشد این افت علائم هدف اصلی یا قدمی یا گنج یا عتیقه میتواند سیگنال بازتاب گردیده از هدف طلا را فلزیاب در دید خود قرار نداده یا میزان علائم طلا تا ان حد افت نماید که دیگر پردازشگر تفکیک فلزیاب نسبت به ان واکنش در جهش تفکیک را انجام ندهد و همین موضوع باعث میگردد که فلزیاب ان نقطه که علائم پر تراکم تر از علائم شبیه طلا یا مربوط به خود طلا داشته یا علائم منتشر شده از اطراف زمین نرم طلا را بعنوان محدوده هدف طلا اصلی یا گنج نشان دهد و این افت علائم هدف طلا قدیمی یا گنج میتواند از اثر محیط صحنه کار باشد که تنظیمات درست فلزیاب این افت سیگنال هدف اصلی یا طلا را میتواند در دید فلزیاب قرار داده و فلزیاب کمترین علائم مربوط به هدف تعیین شده در تنظیمات را تشخیص داده و خطا در نقطه زنی و شعاع زنی یا روش حرکتی را از بین ببرد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب راه طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب راه طلا پیدا مینماید ولی راه طلا را به این سادگی نمی توان تشخیص داد بخصوص ان طلا از نوع طلا قدیمی یا گنج باشد زیرا طلا قدیمی یا گنج موارد خاص خود را داشته حتی با فلزیاب طلایاب گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا فلزیاب تصویری یا نقطه زن یا فلزیاب لیزری یا ردیاب بخواهید بر روی یک فلز طلا نو عملیات جستجو را انجام دهید باید دقت عمل بالای در تنظیمات فلزیاب برای پیدا نمودن راه طلا یا مسیر طلا یا جهت طلا بکار ببرید در خیلی مواقع حتی در زمان تمرین بر روی طلا نمونه نیز امکان اخلاف در تشخیص جهت یا شعاع یا مرکز هدف طلا نو یا طلا جدید نیز میتواند پیش بیاید زیرا علائم طلا در حالت عادی نیز دچار افت گردد و این افت در زمان بازتاب بر روی عکس العمل فلزیاب اثر مستقیم میگذارد

افت سیگنال یا کاهش توان علائم هدف اصلی یا طلا میتواند از اثرات درون زمینی یا بیرون زمینی باشد دقت در تعیین تنظیمات برای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE نسبت نوع الیاژ هدف اصلی یا طلا و وضعیت صحنه کار میتواند این اثرات افت سیگنال هدف اصلی یا طلا را کاهش داده یا از بین ببرد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب عرض مسیر

نوشته شده توسط

فلزیاب عرض مسیر تفکیک را برای تشخیص اهداف اصلی یا طلا نیاز دارد زیرا عرض مسیر جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج که از یک هدف اصلی یا طلا باز میگردد باید دارای نظم قابل تشخیص برای فلزیاب باشد و هر عاملی که این نظم را برهم زند میتواند علائم هم عرض با علائم هدف اصلی یا طلا را ایجاد نماید یا میتواند با عرض مسیر دیگر منابع و مواد معدنی و ذرات و نویز و پارازیت دریک کانال نزدیک به هم در محدوده تشعشع همدیگر قرار گرفته و حرارت حاصله که وضعیت مادون قرمز را پدید اورد در این عرض مسیرکه علائم انعکاس یافته هم عرض باشند میتواند یک تداخل یا نزدیکی جریان تشعشع حرارت یا مادون قرمز هم کانال گردد که در اینجا در رابطه با اهداف قدیمی یا طلا یا گنج موضوع علائم هم عرض که فاصله انها با هم کم میباشد یا به هم نزدیک میباشد بیشتر پیش می اید که محو شدن علائم هدف اصلی یا طلا از دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب پیش می اید و این نزدیک بودن علائم در عرض حرکت به سمت فلزیاب تنظیمات باید بصورتی باشد که فلزیاب بتواند با تنظیمات صحیح درمدار خود جهش جریان یا انرژی یا فرکانس یا امواج را داشته باشد تا بتواند ان علائم عرض را از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نماید زیرا امکان دارد این علائم از دو نقطه مجزا به سمت فلزیاب منعکس شده باشد و نوع تنظیمات فلزیاب میتواند توان تشخیص جهشی تفکیک مربوط به هدف اصلی یا طلا را ایجاد نموده و عاملی گردد که فلزیاب بتواند  نقطه اصلی هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید

تشخیص جهشی فقط در رابطه با فلزیاب ها از نوع  فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X صدق مینماید

جهش در تفکیک مربوط به تشخیص علائم هدف اصلی یا طلا میباشد که مدار فلزیاب با پردازشگر تفکیک میتواند بین علائم واقعی و علائم دیگر منابع را که یک شکل هم عرض دارند از هم جدا نماید و این عمل بیشتر برعهده تنظیمات ابعد هدف IND SIZE  یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب مسیر تفکیک

نوشته شده توسط

فلزیاب مسیر تفکیک را میتواند داشته باشد که تنظیمات تفکیک با عدد VDI را دارا باشد مسیر تفکیک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویر یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب به نوع تنظیمات درموارد مربوط به نویز و پارازیت و جریان و انرژی و نیروو فرکانس مواد معدنی و منابع صحنه کار ارتباط داشته که این منابع دارای نویز و پارازیت خاص خود میباشد که میتواند بر روی هدف اصلی یا طلا اثر مستقیم گذاشته و موضوع مطرح در عملیات نویز و پارازیت مربوط به خود فلزیاب است که میتواند در محدوده صحنه کار ایجاد نماید و در صورتیکه تنظیمات فلزیاب هماهنگ با نویز و پارازیت در محدوده جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج مرتبط با منابع و مواد معدنی و ذرات و هدف اصلی یا طلا و مربوط به خود فلزیاب تعیین گردد فلزیاب میتواند مسیر تفکیک درست برای پیدا نمودن هدف اصلی یا طلا را طی نموده

مسیر تفکیک فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE میباشد به شکل نوع تنظیمات فلزیاب ارتباط مستقیم داشته و این ارتباط میتواند از جریان و انرژی و نیرو فرکانس و امواج متناسب با همان صحنه کار پدید می اید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب طول مسیر

نوشته شده توسط

فلزیاب طول مسیر در دو روش عمده دارد اول روش حرکت با سرجستجوگر فلزیاب در طول مسیرجستجو هدف که به ان روش حرکتی MOTION یا در فلزیاب انتنی شعاع زنی RAY MOTION میگویند

برای تشخیص هدف با فلزیاب طول مسیرجستجو را باید با دقت به انجام رسانده تا محدوده دیوار هدف یا مرکزهدف با فلزیاب شعاع زن یا نقطه زن یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا ردیاب یا فلزیاب انتنی بتوان تعیین نموده تا در عملیات کاوش هدف اصلی با اشتباه در نقطه حفاری روبرو نگردید همین موضوع در رابطه با نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای جلوگیری از تداخل امواج و جریان و انرژِی و نیروو فرکانس بین هدف اصلی یا طلا با زمین مورد بحث میباشد

بحث طول مسیرجریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس فلزیاب که مورد جذب یا قابل ارسال است برای تشخیص علائم هدف اصلی یا طلا با علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار در روش نوع تنظیمات فلزیاب تعیین میگردد که تداخل علائم زمین را از علائم هدف اصلی یا طلا جدا نموده و تفکیک نماید این موضوع در طول مسیرحرکت علائم بازتاب شده هدف اصلی یا طلا یا علائم ارسال شده فلزیاب با تداخل علائم زمین یا خاک است میتواند کانال انحرافی هم شکل را پدید اورد که این تداخل ترکیب علائم میتواند کانال جانبی یا کانال مجاور را شکل داده که دارای وضعیت موازی در طول مسیر بازتاب از هدف اصلی یا منابع و مواد معدنی باشد اگر فاصله عرضی این دو علائم در صحنه کار به هم نزدیک باشد تداخل علائم همجوار یا مجاوردر فلزیاب پدید می اید که تنظیمات درست تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE در پردازشگر فلزیاب میتواند این تفاوت در تداخل علائم همجوار یا مجاور را تشخیص داده و تفکیک نماید و به نسبت ان علائم که از کانال هدف اصلی یا طلا می اید واکنش نشان دهد  

 

صفحه1 از52